Осуда за приведувањето на Здравко Савески

pp-logo-160x160Професорскиот пленум најостро го осудува срамниот чин на приведувањето на нашиот колега Здравко Савески.

Ја повикуваме целокупната академска и граѓанска јавност да застане во безрезервна солидарност со професорот Савески и масовно да излезе на протест против власта која аболира криминалци, a апси борци за граѓански права!

#протестирам
#protestoj
#поздравпленумци

No justice, no peace! Support for the civil protests and the return of the rule of law in the Republic of Macedonia!

PP LOGO FBDear fellow citizens,

Twenty-five years ago, we jointly declared the Republic of Macedonia an independent and sovereign state with a democratic system of government and a Constitution according to which all are equal before the law. We stepped on the path of independence desiring our place under the sun to be a country where each of us would speak their mother tongue, develop their own culture and exercise their religion, where each of us would create and compete on one’s own behalf and on the behalf of others. Continue reading

Nu- are ãndriptate nu-are irinje! Sustsãnire ti protestile a bãnãtorlor ti turnare a condutsirljei a ãndreptului tu Republica Machedonia!

PP LOGO FBTinjisits cobãnãtoare shi cobãnãtor

Ninte 25 di anj tuts deadun u-proclamãm Republica Machedonia ca stat independentu shi suveran cu condutsire democraticã shi Consitutsie dupu cai tuts banãtor shi banãtoare sãntu idghi ninte di nomlu. Aghurghim s-imnãm pi calea di independentsa cu vreare loclu anostru sum soarle s-hibã stat tu cai cafi un di noi liber va shu zburascã limba alui di dadã, va s-u developeadzã cultura shi va s-u practicheadzã relighia alui, va s-adarã shi va s-alagã ti nãs singur shi ti alantsã. Continue reading

S’ka drejtësi s’ka qetësi! Përkrahje protestave qytetare për kthimin e sundimit të drejtësisë në Republikën e Maqedonisë!

PP LOGO FBTë nderuar bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare

Para 25 viteve të gjithë bashkë e shpallëm Republikën e Maqedonisë shtet të pavarur dhe sovran me rregullim demokratik dhe kushtetutë sipas së cilës të gjithë qytetarët dhe qytetaret janë të barabartë para ligjit. Hapëruam në rrugën e pavarësisë me dëshirë që vendi ynë nën diell të jetë shtet në të cilin secili prej nesh lirisht do ta flasë gjuhën e vet amtare, do ta zhvillojë kulturën e vet dhe do ta praktikojë religjionin e vet, do të krijojë dhe do të garojë për vete dhe të tjerët. Continue reading

Adalet yoksa barış yok! Makedonya Cumhuriyetinde hukuk üstünlüğünün geri getirilmesi için sivil protestolara destek!

PP LOGO FBSayın vatandaşlar,

25 yıl önce hep beraber Makedonya Cumhuriyetini, tüm vatandaşların kanun önünde eşit haklara sahip oldukları, demokratik sistem ve anayasa ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilan ettik. Güneşin altındaki yerimizin kendi anadilimizi konuşma özgürlüğü, keni kültür ve dinimizi yaşayabileceğimiz ve de herkesin kendisi ve başkaları için üretip yarışacağı bir ülke olması dileğiyle bağımsızlık yolunda yürümeye başladık. Continue reading

Bizo chachipe nane shandipe! Arka e polgarijengere protestija basho iraniba e chachibaskoro krisi ki Republika Makedonija!

PP LOGO FBPakivalen polgarija (zizutne) !

Anglo 25 bersh sare mashkaro amende mejdingjam e Republika Makedonija sar samostojno thaj suverenitetno them demokratsko butikeribaja thaj Ustav kote sa o manusa tane jek anglo o kris. Pirgam ko drumo e nafandlipakoro mangipaja amaro than telo kham te ovel phuv kote sare ka shaj te keren lafi ki pli dajakiri chib, kote sare ka saj te bajljaren pi kultura thaj te arsiklipen piri religija. Phuv koja ka kerel neve buka, ka izborinel pe peske thaj javerenge. Continue reading

Nema pravde, nema mira! Podrška građanskim protestima za povratak vladavine prava u Republici Makedoniji!

PP LOGO FBPoštovani sugrađanke i sugrađani

Pre 25 godina proglasili smo svi zajedno Republiku Makedoniju kao samostalnu i suverenu državu sa demokratskim uređenjem i Ustavom u kome su svi, građanke i građani, jednaki pred zakonom. Zakoračismo na put nezavisnosti sa željom da naše mesto pod Suncem bude država u kojoj svako od nas može slobodno da govori maternji jezik, da razvija svoju kulturu i praktikuje svoju religiju, da stvara i da se takmiči za sebe i za druge. Continue reading

Нема правда, нема мир! Поддршка за граѓанските протести за враќање на владеењето на правото во Република Македонија!

PP LOGO FBПочитувани сограѓанки и сограѓани,

Пред 25 години сите заедно ја прогласивме Република Македонија како самостојна и суверена држава со демократско уредување и устав според кој сите граѓани и граѓанки се еднакви пред законот. Зачекоривме на патот на независноста со желба нашето место под сонцето да биде држава во која секој од нас слободно ќе го зборува својот мајчин јазик, ќе ја развива својата култура и практикува својата религија, ќе создава и ќе се натпреварува за себеси и за другите. Continue reading

Жестока дебата за исечените дрвја

k3Жестока дебата и кавга вечерва на Правниот факулет. Студенсткиот  Деканите на ФИНКИ И ДИФ кои треба да добијат нови згради во барок стил се надмудруваа со студентите од студенскиот пленум и колеги професори околу сеќењето 47 стебла во дворот на универзитетскиот кампус. Continue reading