За нас

PP LOGO About

Професорскиот пленум (ПП) е составен од повеќе од 500 членови на академската заедница во Република Македонија, од различни универзитети и високообразовни институции во земјата. ПП е конституиран како реакција на формирањето на Студентскиот пленум, и целосно ги поддржува студентите во нивните заложби да бидат повлечени предложените измени во законот за високото образование.

Професорскиот пленум се залага за прекинување на постапката за усвојување на сетот закони од областа на образованието и започнување на вистинска, јавна дебата за потребните измени во образовниот систем, расправа која ќе биде базирана на анализи и истражувања за квалитетот на досегашното образование и влијанието на честите законски измени во последните години.


Plenumi i Profesorëve (PP) përbëhet nga më shumë se 500 anëtarë të komunitetit akademik në Republikën e Maqedonisë, nga universitete të ndryshme dhe institucione të arsimit të lartë në vend. PP është themeluar si reagim ndaj formimit të plenumit Studentor, dhe mbështet plotësisht studentët në përpjekjet e tyre për të tërhequr amendamentet e propozuara të ligjit për arsimin sipëror.

Plenumi i Profesorëve është i përkushtuar në ndalimin e procedurës për miratimin e pakos së ligjeve në fushën e arsimit, si dhe për fillimin e një debati të vërtetë publik për ndryshimet e nevojshme në sistemin arsimor, të cilat do të diskutohen në bazë të analizave dhe hulumtimeve në cilësinë e edukimit aktual si dhe ndikimin e ndryshimeve të shumta ligjore në vitet e fundit.


The Professors plenum (PP) is composed of more than 500 members of the academic community in the Republic of Macedonia, from various universities and higher education institutions in the country. PP is constituted as a reaction to the formation of the Students’ plenum, and fully supports students in their efforts to withdraw the proposed amendments to the Law on Higher Education.

The Professors plenum is committed to stopping the procedure for the adoption of the set of laws in the field of education and commencing a real, public debate about the necessary changes in the educational system, which will be discussed based on analysis and research on the quality of the current education and the impact of the frequent legislative changes in recent years.

Advertisements

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

w

Connecting to %s