Документи

 


Мислења, предлози и забелешки на високообразовните установи во Република Македонија по предлог-законските прописи поврзани со високото образование


 

А. Единици и придружни членки на УКИМ (преземени од веб-страната на УКИМ):

 1. Архитектонски факултет (1)
 2. Архитектонски факултет (2)
 3. Градежен факултет (1)
 4. Градежен факултет (2)
 5. Факултет за електротехника и информациски технологии
 6. Машински факултет
 7. Технолошко-металуршки факултет
 8. Природно-математички факултет (1)
 9. Природно-математички факултет (2)
 10. Економски факултет (1)
 11. Економски факултет (2)
 12. Правен факултет „Јустинијан Први“ (1)
 13. Правен факултет „Јустинијан Први“ (2)
 14. Филозофски факултет (1)
 15. Филозофски факултет (2)
 16. Филолошки факултет „Блаже Конески“ (1)
 17. Филолошки факултет „Блаже Конески“ (2)
 18. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ (1)
 19. Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“ (2)
 20. Медицински факултет
 21. Стоматолошки факултет
 22. Факултет за физичко образование, спорт и здравје (1)
 23. Факултет за физичко образование, спорт и здравје (2)
 24. Факултет за земјоделски науки и храна
 25. Шумарски факултет (1)
 26. Шумарски факултет (2)
 27. Факултет за ветеринарна медицина
 28. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (1)
 29. Факултет за дизајн и технологии на мебел и ентериер (2)
 30. Факултет за драмски уметности
 31. Факултет за ликовни уметности (1)
 32. Факултет за ликовни уметности (2)
 33. Факултет за музичка уметност (1)
 34. Факултет за музичка уметност (2)
 35. Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“
 36. Економски институт (1)
 37. Економски институт (2)
 38. Земјоделски институт
 39. Институт за социолошки и политичко-правни истражувања
 40. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (1)
 41. Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ (2)
 42. Институт за македонска литература (1)
 43. Институт за македонска литература (2)
 44. Фармацевтски факултет
 45. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство
 46. Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија
 47. Институт за фоклор „Марко Цепенков“
 48. Институт за национална историја

Б. Висока школа за новинарство и односи со јавноста

В. Бизнис академија Смилевски

Г. Институт за општествени и хуманистички науки

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s